İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

  • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,
  • Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz,
  • Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme,
  • Herhangi bir borcun ödenmemesi gibi durumlarda yapılan icra işlemleri, bu işlemler sürecinde gerekli olan tüm bilgi ve donanımsal haklar büromuz tarafınca yapılmaktadır.